Artikel 1. Identiteit van de ondernemer

Vinorie

KvK-nummer: 51535904 te ‘s-Hertogenbosch

BTW-identificatienummer: NL162428236B01

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Vinorie zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Vinorie worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Vinorie ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van Vinorie zijn vrijblijvend en Vinorie behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 4.

3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Vinorie. Vinorie is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Vinorie dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 4. Prijzen en betalingen

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW en handlingskosten echter exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4.2 Betaling dient via de website direct met gebruik van iDeal te geschieden indien het leveringen binnen Nederland betreft.

4.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn, door welke oorzaak dan ook, bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Vinorie bent u een bedrag van vijfentwintig euro (eur 25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien Vinorie haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Vinorie om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

4.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Vinorie gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

4.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Vinorie.

Artikel 5. Levering

5.1 De door Vinorie opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

5.2 De levering en alle verantwoording voor de producten gaan over op de klant, nadat deze bij de klant zijn afgeleverd en door de klant zijn geaccepteerd.

5.3 De minimale bestelhoeveelheid per order bedraagt 6 flessen of een veelvoud hiervan, per order is de samenstelling van de wijnen vrij.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Vinorie verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

7.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Vinorie geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

7.2 Vinorie garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid

8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Vinorie daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/e-mail en gemotiveerd kennis te geven.

8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Vinorie de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

8.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Vinorie te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 9. Garantie

9.1 Vinorie staat er voor in dat de producten met de grootst mogelijke zorg worden vervoerd en opgeslagen. Vinorie garandeert dat de bestelde producten worden geleverd. Mocht dat om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, zal er door Vinorie contact met u worden opgenomen en heeft u het recht uw bestelling te annuleren. Vinorie is aan geen verdere andere garantie gehouden.

Artikel 10. Overmacht 

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Vinorie ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Vinorie gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Vinorie kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan Vinorie schriftelijk opgave doet van een adres, is Vinorie gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Vinorie schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

11.2 Wanneer door Vinorie gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Vinorie deze Voorwaarden soepel toepast.

11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Vinorie in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Vinorie vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.4 Vinorie is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

11.5 Vinorie verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.