Vinorie beschrijft hierbij de wijze hoe zij de via de website (de “site”) en andere systemen verzamelde persoonlijke gegevens van de gebruikers verwerkt.

Verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonlijke gegevens is Vinorie gevestigd in ’s-Hertogenbosch Nederland.

Categorieën en aard van de verwerkte gegevens

Vinorie zal de gegevens van de gebruikers die verzameld worden tijdens het bezoeken en gebruiken van de site en verkregen op het moment van de registratie en het bevestigen van de bestellingen verwerken met behulp van elektronische en geautomatiseerde systemen.

Doeleinden

De persoonlijke gegevens kunnen voor onderstaande  doeleinden worden gebruikt.

  1. Het uitvoeren van de verplichtingen die strikt gerelateerd zijn aan het gebruik van de site, aan de registratie voor en de toegang tot de gereserveerde onderdelen, het versturen van de aankopen en het beheer van de overeenkomst;
  2. Het beantwoorden van specifieke aanvragen;
  3. Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen;
  4. Het bijhouden en analyseren van statistieken en het meten van de klanttevredenheid, het versturen van aanbiedingen en nieuwsbrieven (via post en telefoon, e-mail en sms, of andere geautomatiseerde instrumenten) aan de contactgegevens die op het moment van het invullen van het registratieformulier online verstrekt zijn;
  5. Het verwerken van de informatie met betrekking tot het gebruik van de site (zoals gebruiksfrequentie, gebruiksdoeleinden, gewoontes, interesses, statistieken, bestellingen, etc.) door middel van het gebruik van cookies (zie de hiernavolgende sectie “Cookiebeleid van Vinorie”).

Het verplichte of facultatieve karakter van het verstrekken van de gegevens en de consequenties van een eventuele weigering

Met betrekking tot de bovenstaande punten a), b) en c) is het verstrekken van persoonlijke gegevens aan Vinorie verplicht en is uw toestemming voor de bijbehorende gegevensverwerking niet benodigd. Het eventueel weigeren van het verstrekken van de gegevens zou het voor Vinorie onmogelijk maken om de overeenkomst aan te gaan en de bestellingen te verzenden. Het verstrekken van de gegevens met betrekking tot de velden van het registratieformulier die niet gemarkeerd worden als verplicht, is daarentegen facultatief.

Het verstrekken van gegevens voor de doeleinden genoemd onder de punten d) en e) is facultatief en een eventuele weigering heeft geen negatieve consequenties.

De inhoud van de aankoopovereenkomst wordt door Vinorie gearchiveerd en kan samen met de verkoopsvoorwaarden per e-mail worden verstuurd. De gegevens met betrekking tot de meest recente bestellingen zijn beschikbaar in de persoonlijke account van de klant.

De gebruikers kunnen op ieder gewenst moment hun inschrijving voor de nieuwsbrief annuleren door zich middels een retourmail af te melden.

Verwerkingsprocedure

De persoonlijke gegevens worden door geautomatiseerde systemen verwerkt, met een logica die strikt gerelateerd is aan de doeleinden, voor de strikt noodzakelijke tijd om de doelen te bereiken waarvoor de betreffende gegevens verzameld zijn of om eventuele wettelijke bepalingen na te leven. Specifieke veiligheidsmaatregelen worden genomen om het verlies, het oneigenlijk en onjuist gebruik en niet geautoriseerde toegangen te voorkomen. De verzamelde gegevens worden in een veilige omgeving opgeslagen.

Communicatie van de gegevens

De persoonlijke gegevens worden niet verspreid en kunnen alleen binnen Nederland en de EU, voor de hierboven genoemde doeleinden, gecommuniceerd worden aan derden, die namens en voor Vinorie handelen, zoals bijv. aan derden die verantwoordelijk zijn voor het bezorgen van de producten, kredietinstellingen, onze juridische en fiscale adviseurs, outsourcers, etc.

Voor de hierboven genoemde doeleinden kunnen de gegevens bekeken worden door personeel van Vinorie of verantwoordelijken voor de verwerking.

De verantwoordelijke voor de verwerking binnen Vinorie is de eigenaar.

Rechten van de belanghebbende

Wij wijzen u erop dat het privacybeleid u onderstaande rechten toekent.

U kunt op ieder moment de volgende informatie verkrijgen:

  1. De bevestiging van het al dan niet aanwezig zijn van uw persoonlijke gegevens, ook indien u nog niet geregistreerd bent, en de verstrekking hiervan in begrijpelijke vorm;
  2. De vermelding van de bron van de persoonlijke gegevens, de doeleinden en procedures van de verwerking en de toegepaste logica indien de verwerking uitgevoerd wordt met behulp van elektronische systemen;
  3. De vermelding van de verantwoordelijken en de personen of categorieën personen die ervan op de hoogte kunnen raken;
  4. Het bijwerken, rectificeren, integreren en annuleren van de gegevens, het omzetten in anonieme vorm of het blokkeren van de verwerkte gegevens in strijd met de wet, met inbegrip van de gegevens waarvan de opslag niet noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze verzameld of daarna verwerkt zijn;
  5. De verklaring dat de handelingen genoemd onder punt d) bekendgemaakt zijn, ook met betrekking tot de inhoud, van diegene aan wie de gegevens gecommuniceerd zijn, met uitsluiting van het geval waarin dit onmogelijk is of om het gebruik van middelen vraagt die buitenproportioneel zijn in relatie tot het beschermde recht. De geïnteresseerde heeft het recht om zich op legitieme gronden te verzetten tegen de verwerking van de persoonlijke gegevens, ook als deze betrekking hebben op het doel van de verzameling ervan, en op de verwerking van de persoonlijke gegevens voor promotionele doeleinden of voor andere doeleinden waarvoor toestemming verleend is.

Alle rechten kunnen worden uitgeoefend door contact op te nemen met Vinorie.